Bunungule

...er hulepindsvinefængernes dans. I modsætning til slangedans, hvor man bruger stikker til at spille med, bruger man hænderne i bunungule, men man spiller mindst ligeså hårdt! Den polyrytmiske dans er meget præget af at vise mod og styrke, ved f.eks. at gennembore sin tunge med en spids cykeleger, begrave sit hoved i sand o.lign. I dansen bruges også totemdyr, som f.eks. hulepindsvin og hyæner.
Masala Kulangwa nose wanigwasha nose wanidiima Denimarka Kwiza kumichezo Unene...
Stilart: Bunungule
Abana Bujashi fumagi mlole lwashika ukiluhya balingi Abana bugolanya mutegamato...
Stilart: Bunungule
Forsang/Kor: Nigwa kamuzi / kulila x 3 tujage nabukakukanegulia kwing’oma...
Stilart: Bunungule
||:Yamagaji namuwile namonile usabo namonile usabo nuguku wabo sho kimana...
Stilart: Bunungule
Welelo mungu baba tulombelage Nabulishene shilikunu kuwelelo Mungu baba tulombelage...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Welelo mungu ng’wene amasala gankwilila umunyanza utula dongo Nagwini Shingima...
Stilart: Bunungule
||:Wahya makubi:|| Walulu jagatumoje Føj til sangliste
Stilart: Bunungule
||:Umoto na gubacha hanuma ng´wagu jimnya:|| ||:Gulekagigubake paga kujimiwa na...
Stilart: Bunungule
Ulukalila kang’oma ukulinda nukija yaya numho nalisata iki mamibili madoto...
Stilart: Bunungule
Ukumindola nyembe Føj til sangliste
Stilart: Bunungule
Twali na baNzoza na baKubini na Kubingwa banyema nulu bise...
Stilart: Bunungule
Kor: Twa wa karibisha badugu bise baDenimaka Forsang: wabeja Kor:...
Stilart: Bunungule
||:Tumba gwane nagu beje beje:|| ||:abayeye batinambona:|| bakono yanga na...
Stilart: Bunungule
Tulija kusumbila Juliasi tungishe nu Mwinyi tungishe bakujiwa twihamagi Abalimi...
Stilart: Bunungule
||:Tulagi kapundu Bulahya lyashike ilecha milimo:|| ||:Kang’wina wiza mundege lyashike...
Stilart: Bunungule
||:Tulabelage mung’hana Juliasi ng’wanaNyerere tulifurahi chama ilenha maendeleo ya twinja...
Stilart: Bunungule
||:Tugachanganya masangu:|| Lubala ng’wana wane Tugachangany(e) amasangu bala nogu kusungula...
Stilart: Bunungule
Tanzania yetu inatia fora na Denimaka inatia fora ||:urafiki udumu...
Stilart: Bunungule
Forsang: Tanzania naye kukaya Kor: Tanzania kwingoma Tanzania Føj til...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
||:Sumba ng’wichane Mabula nalile lyimbo:|| ||:twalitwitogilwe twalitutikolagwa:|| wananchi mundaa Føj...
Stilart: Bunungule
||:Sing’wanda shane x 2 noileno kushidime sing’wanda shane:|| ||:uluwiza muna...
Stilart: Bunungule
||:Shoma mutantulagi ng’wanone ng’wabuganga mwikale mumpalagula:|| ||:kamsajiwa balogi nane na...
Stilart: Bunungule
Pokomaga ng´wininga Pokomaga utamaduni Poko sanja mabara lukonja niboje Dugo...
Stilart: Bunungule
Nkiya x 4 (Ng’weli/Dakama/Nkerebe) nzugu ushike minzi ga gaya banhu...
Stilart: Bunungule
||:Niname tange niname nibuje:|| ||:nahene ndoho mhayo akutandula welelo:|| Føj...
Stilart: Bunungule
Ndilamija buganga bagikulu bokolaga na banamhala bali hihi nalilamija ngalawi...
Stilart: Bunungule
||:Lilufu lyane nene ulu nucha nalachila mumashibili nchimi wa ngoya:||...
Stilart: Bunungule
Denimaka… Denimaka nigwaga giki ili bulahya Bazungu nane nakaboneko ||:Balanitwale...
Stilart: Bunungule
Forsanger: C.C.M.(u) Kor: Juu zaidi C.C.M.(u) juu zaidi Føj til...
Stilart: Bunungule
||:Aho lekanisela nale natale nusula mhinda bane bane:|| e ma...
Stilart: Bunungule
Forsanger: Abanyema Kor: Ahh Forsanger: Abanyema Kor: Twajenga nchi tulibana...
Stilart: Bunungule
Nalibapula mashilanga balanimaneja kale unamhala ung’wana Mija uGamale waniBinzikija wanhemela...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
||:Natukijaa kwiza kulanga ng’hana Bujora Natukijaa ukuwito ubonakizilwa nusangwa naliho:||...
Stilart: Bunungule
Natali nukomange manhe nakomange manhe esumo ja ng’weli abo lya...
Stilart: Bunungule
||:Nalinu Sabina limi lya lokaga:|| Nasungule nasungule nasungule manjilili njilili...
Stilart: Bunungule
||:Nafuma ng’wikulu ng’wangaluka ng’wana wantemi:|| ||:Aliyo mayu ng’wanagaluka ng’wana wantemi:||...
Stilart: Bunungule
||:Na tulagwambula Balinaba na tulagwambula:|| Lufungulo unifungulile note moto Føj...
Stilart: Bunungule
Forsang: Mlulu usanja mabara Kor: ||:Walibona inongo lya bita:|| mbiti...
Stilart: Bunungule
Mlenda natuhayaga Nulu na miboligo-nene nayahatalyaga Ulu nyama ya ngoya...
Stilart: Bunungule
Forsang: Mbuga za wanyama eeh Kor: Serengeti, Manyara Ngorongoro, Mikumi...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
||:Mbiti yane Kubini ikunitila mihayo yatolokile bujiku:|| ||:yapi ukulinomo mbiti...
Stilart: Bunungule
Forsang/Kor: ||:Mbina yane soga mbina yane yankwilima na ng’wiingaa:|| ||:Ulu...
Stilart: Bunungule
Mayu namuwile mayu tulimhundu wiza(u) Lumala Ngoya wangoma Shibili ichimu...
Stilart: Bunungule
Forsang/kor: Mayu namulagu Shing’weng’we Forsang/kor: Wamalila banhu Shing’weng’we Forsang: Ohonakenda...
Stilart: Bunungule
||:Mayu mayu namulagu shing’weng’we:|| ||:kulugulu:|| ||:shing’weng’we:|| wamalila banhu shing’weng’we Føj...
Stilart: Bunungule
Masanja na masanja Baba wasangijezee Kwenyo hunimo gete Føj til...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Lyangwali goko Lyangwali goko nzenga ngombe Føj til sangliste
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Lugendo lwa mujini lwako komanga ubise ubusalama twa busungila makono...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Kor: ||:Lipempe lya ng’wanaMija bagosha lya bomola ng’wenda hakimungu lya...
Stilart: Bunungule
||:Lintumba lyane lya sangije sina si badugubane leka namuwile:|| Akahuba...
Stilart: Bunungule
||:Kunonela yayu mandimu kunonela:|| ||:wagaly(a) unyeye yayu mandimu kunonela:|| Føj...
Stilart: Bunungule
Forsang: Kasunguselya / (Kilungumihwa) Kor: Mbinile bumanga wane mbinile Føj...
Stilart: Bunungule
Forsang/kor: Kamundege ndege ndege Moja, Mbili, Tatu Føj til sangliste
Stilart: Bunungule
Kalumbu kane ulu nulala na lamulagwa Nzuguu wize usoliliswalo igombe...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Isabuni nalegaiwa na maguta nalegaiwa imyenda nalezwala madazo ||:mamenyenge:|| ||:bembeleza...
Stilart: Bunungule
Forsang/kor: Igete lyalileja ki yali sungu sungu Forsang/kor: Kulwaki batulagwa...
Stilart: Bunungule
||:Hanumba kuNyerere watwenhile buchaguzi tusunya bise banungule tuchagule igembe hwinamba...
Stilart: Bunungule
||:Gulililung’wano Lya mulagu wizunzu Lya mulagu ili lya mapembe gabu...
Stilart: Bunungule
Tags: Sangbog
Gamale lukanga banigini chembaga ngoko ulole nzila yangwa Shing’weng’we uMleka...
Stilart: Bunungule
||:Bingwe abashimbe:|| iAIDiSi mulienha bingwe Opråb: Pondaga! Føj til sangliste
Stilart: Bunungule
||:Abanangu gulu sugvi milulele isagedemela yanshanjo ilifulamalewe:|| ||:Pye na balabuka...
Stilart: Bunungule
Abacheza ngoma Tuminile Mwinyi Mwinyi babiki tu shangilie ng’hana Abacheza...
Stilart: Bunungule
Råb / Svar: Bukulula banyema / Bugweza Lufuke / Lwamshibili...
Stilart: Bunungule
Twali na banzoza na bakubini na kubingwa banyema nulu bize...
Stilart: Bunungule
||:Kisho mulisula Ikinigolo mhindi mutusula ng’widuku umo:|| ||:Abing’we bayanda mulifuja...
Stilart: Bunungule
Jianel(a) isungwa jianela ndikutwenya manyaro nyanda bebe lelo nyanda ndikutandagula...
Stilart: Bunungule
Ndisasula isunzu shishing’we ndisasula isunzu ng’wana Gamale Bung’hwi kubanyema kuli...
Stilart: Bunungule