Seelolube

Sange som vi har sunget sammen i Seelolube dansegruppen
Nasombele ng’holongo Kihaga Mihango baba Nasombele ng’holongo Isamva lya nimila...
Nija yangu ng’wana wa Lemi eeh Upite kwanza majabu mengi...
Stilart: Andet Sukuma
Naje Busumabu kuling’wanasana ng’waluhanga nageme kucheza butamaduni Nitamage baba, baba...
Stilart: Kadete, Seze
Masala Kulangwa nose wanigwasha nose wanidiima Denimarka Kwiza kumichezo Unene...
Stilart: Bunungule
Abana Bujashi fumagi mlole lwashika ukiluhya balingi Abana bugolanya mutegamato...
Stilart: Bunungule
Kanyawela kanyawela Nayelu mungoma Føj til sangliste
Stilart: Andet Sukuma
Nabize nzunya Kasomela hushoka kusoma Ushibisha akanikwilila Tubinagi mbina libudo...
Stilart: Kadete
Kisigwa sigwa gitimva Nabahubaki, nabahubaki Nakenyaki baani pelanilwa Kor: Nyanda...
Stilart: Andet Sukuma
Mangoma na mukanisa mangoma na munyanza Lya basukum(a) ilinimo Mangoma...
Stilart: Andet Sukuma
Banhu tulibugawa bugawa tulekanile Nane nagabilwa bufumu na bulingi Mayu...
Stilart: Kadete
Lufulwane, lufulwane nene ulu nucha nalalilwa ngoma na muwile jilatulwa...
Stilart: Andet Sukuma
Tukalyagi magehu masangu aya Tukalekela badimi batigutaga Nyanda bebe x2...
Stilart: Andet Sukuma
Nitanilwe zaire x2 Ng’wana doto Lukono nasamilijiwa Nasamilwa na baba...
Stilart: Andet Sukuma
Bingwe bayanda muliwah shikome (Forsanger: Walu tukanaka kinehe usingwe) Ilelo...
Stilart: Buyombo
||:Shing’weng’we, natale kutindwa:|| ||:Nayombya mabala, natale kutindwa:|| ||:nasanja mabala, natale...
Stilart: Ndono
Forsang(/kor): Munyeti nalukalangaga nyama ya ngoya yendilu nisamukija mazezele Kor:...
Stilart: Ndono
Kilunguja mizengo ng’wanaLemi wang’waLufunga banamhala pye bakuyombaga Lishinhu ng’wenulu kubuganga...
Stilart: Andet Sukuma
Buling’wene kanyengele kakwe baniki muponya matikiti Shidende nankandikije unene nashindiki...
Stilart: Andet Sukuma
Kakalila kang’oma nalalile nubamuka galilila magungulu kengele jilalila mmatongo Lwakubulaja...
Stilart: Magungulu
Twali na banzoza na bakubini na kubingwa banyema nulu bize...
Stilart: Bunungule
Nene Nalinumba ng’wana Holo Nene nalinumba wang’wa Malehe Abobakwendeshag(a) Isangijo...
Stilart: Bucheyeki
Nalyimbile mpaka Bulahya bakaimbe na bazungu na bashike na bagikulu...
Stilart: Andet Sukuma
Ulugalila amang’maya mayu ng’wana Makeleja muyanguha banyalali Mulya Shanhambu, na...
Stilart: Bugobogobo
||:Kisho mulisula Ikinigolo mhindi mutusula ng’widuku umo:|| ||:Abing’we bayanda mulifuja...
Stilart: Bunungule
Kumyala ung’wana kwihama/kwiluma (bamayu tuchegenagi) Ali che iche tuchegenagi Føj...
Ng’wandekanija, ng’wandekanija gwana Mije, hunamayu unde kanija ing’oma bagosha matogwa...
Stilart: Pachanga
Iki kabachukuwage shi malambo na binu binu muna malugeye abagika...
Stilart: Sogota
Wasama winga winga umbuyeye wandekela ishing’oma Sumba ya mulinga nu...
Stilart: Buyeye
Ng’winunhya wane eeh Ng’winunhya wane ukupindukaga, ukupindukaga wakala, ukupindukaga Føj...
Stilart: Malingishi
Mabanga ng’wana wangwa baba mabanga tulekanile Nene yaya kusimba buganga...
Stilart: Buyege
Ng’wilagi wize unzenga mantuzu mnabujingwa akuhilimaga jilangombo(a) inoni Kaswahili ukagunwe...
Stilart: Pachanga
Budoshi na budoshi washilaga banhu baNg’wanza (tubinagi twi) kinula kinula na...
Stilart: Bukomyalume
Jianel(a) isungwa jianela ndikutwenya manyaro nyanda bebe lelo nyanda ndikutandagula...
Stilart: Bunungule
Ninawang’wana mayu kanisambage yiyo milimo (nisambage nane) Ninawang’wana Føj til...
Mwanza ing’wanza natala lekukuja ||:Nyamadoke balitogwa tubabinile Imwanza nalala lekukuja...
Stilart: Andet Sukuma
Ndisasula isunzu shishing’we ndisasula isunzu ng’wana Gamale Bung’hwi kubanyema kuli...
Stilart: Bunungule
||:Madirisha makumikenda gang’walufunga mawe:|| ||:nakachezaga nakachegenaga gang’waLufunga mawe:|| Føj til...
Stilart: Buyombo