Lenemo ile kaliselya

L’inemo ili kaliselya busange
Nali Lishinhu Shibilibili
Nali Lidudu Shibilibili
Ndemhela lya sukuma

Audio / Video

Dansk

Vi har arbejde sammen
jeg er ligesom dyret Shibilibili
jeg er ligesom insektet Shibilibili
sukumaernes næsehorn

Pic.

English

Info

Af Edwardi Ntemi.