Hiyoo kuzambia

||:Hiyoo kuzambia twafumileko:||
||:kuzulu na kuwile twaileko:||
||:Bazulu bazulu bazulu bazulu:||

Audio / Video

Dansk

Hiyoo fra Zambia der kommer vi fra
Zulu’er skal jeg sige jer, det er os
Zulu’er Zulu’er Zulu’er Zulu’er

Pic.

English

Info