Buyeye bucha

Buyeye bucha
Bucha ng’wana muyeye
Bundekele ishingoma
Sumba ya mulinga
Nu nene ndimulinga
Nilinga mzoka

Audio / Video

Dansk

Slangedansegruppen er opløst
slut med ng’wanamuyeye (slangedanserne)
de efterlod trommerne

Pic.

English

Info

Første halvdel bliver også brugt i sogota