Maria alehe

Forsang/kor: Ya ya ya Maria alehe ya ya ya
Forsang: Maria alehe
Kor: ya ya ya

Audio / Video

Dansk

Næ næ næ Maria er hun her næ næ næ
Maria er hun her
næ næ næ

Pic.

English

Info